Първа работна среща по проекта „Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo–BG)“

С онлайн среща на 12 януари 2021 г. представителите на консорциума „Надграждане на разпределена научна инфраструктура: Разпределена система от научни колекции–България“ започнаха работа по проекта „Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo–BG)“. Консорциумът е българското звено в общоевропейската разпределена научноизследователска инфраструктура DiSSCo, призната за изследователска инфраструктура с европейско значение и включена в Пътната карта на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ESFRI) през 2018 г. Участниците в консорциума са Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Националният природонаучен музей (НПМ-БАН). Проектът се реализира и като част от Националната пътна карта за научни инфраструктури за периода 2020-2027.

Срещата бе открита от проф. Бойко Георгиев с общо представяне на проекта и информация за участието на консорциума в Националната пътна карта за научни инфраструктури като част от европейския консорциум DiSSCo - Разпределена система от научни колекции. Полученото финансиране от МОН за 2021 г. е в размер на 800 000 лв.

Проф. Б. Георгиев очерта петте основни цели на проекта (развитие на техническия капацитет, развитие на човешкия капацитет, дигитално развитие, разработване на политики, развитие на връзките с обществото), очакваните резултати, работния и финансов план на проекта. Работният план на проекта е организиран в 5 работни пакета (РП).

Като ръководител на РП1 – Управление на проекта, проф. Георгиев подробно запозна присъстващите с дейностите по административно и финансово управление на проекта, координиране на контактите с Министерството на образованието и науката и паневропейската научна инфраструктура DiSSCo, контрол на качеството и времевия график на резултатите от проекта, създаване на механизми за вътрешна комуникация, комуникация със заинтересованите страни. След това проф. Б.Георгиев даде думата на ръководителите на работни пакети за кратки презентации.

Доц. Г. Василева, ръководител на РП2 – Надграждане на физическата инфраструктура на колекциите представи основните цели, задачи и дейности, включени в модернизирането на колекционните съоръжения и оборудване, с надграждане на инфраструктурата за дългосрочно съхранение на колекциите в ИБЕИ-БАН и в НПМ-БАН, надграждане и обновяване на научното оборудване, включително оптични устройства, надграждане на IT оборудване и фототехника, необходими за дигитализацията на колекциите. Доц. Борислав Георгиев представи ръководения от него РП3 – Дигитализиране на колекции, фокусиран върху дигитализирането на колекциите и публикуването на тази информация в база-данни. Дейностите по РП3 през настоящата година са насочени към изпълнение на три основни задачи: общо управление и координиране на процеса на дигитализация, дигитализиране на образци от колекции и управление на данни.

Доц. Теодор Денчев направи кратко представяне на ръководения от него РП4 – Капацитет на персонала: обучение и специализация. Този РП е фокусиран върху повишаването на човешкия капацитет на кураторите и техническия персонал на колекциите. Обучителната програма предвижда краткосрочни специализации, провеждане на обучителни курсове по дигитализация на биологични образци и кръгли маси за споделяне на опит (семинари).

Силвия Тошева, ръководител на РП5 – Разпространение на резултатите от проекта, представи дейностите, планирани през настоящата година, с цел представяне и осигуряване на достъп до научната инфраструктура на DiSSCo-BG за широки кръгове на обществото. Директорите на двете партньорски организации доц. Анна Ганева и проф. Павел Стоев благодариха на екипа, който разработи проектното предложение и пожелаха успех и спорна работа на работните екипи.