Ново нискотемпературно съоръжение подобрява надеждността на съхраняване на хербарийните образци в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

На 2 август 2021 г. официално бе въведена в експлоатация нискотемпературната камера в Хербариума на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, финансирана от Националната пътна карта за научни инфраструктури. Хербариумът съдържа около 200 000 образеца и е най-богатата и най-представителна научна колекция за флората на България и Югоизточна Европа. Регистриран е в международната информационна система за най-значимите хербарийни колекции “Index Herbariorum” с акронима SOM. Опазването на колекцията от вредители – различни видове насекоми, основно бръмбари, е сред приоритетите на учените и кураторите на научната колекция. С новата камера, която поддържа температура от -20 ºС и има вместимост от 20 м3, става възможно всички хербарийни образци да бъдат обработвани ежегодно, за по две седмици с цел унищожаването на вредителите и техните яйца. Интензифицирането на схемата за профилактика чрез периодично замразяване на хербарийните листа увеличава значително надеждността на съхраняването на образците с високо научно значение. За Хербариума и за очакванията на изследователите от използването на новата камера разказва проф. Светлана Банчева:

Хербариумът има над 100 годишна история. Най-старите образци в колекцията са от 1895 г. и са депозирани от първите изследователи на българската флора - Й. Веленовски, В. Стрибрни, А. Дреновски, Б. Давидов, Б. Ахтаров, И. Мрквичка, И. Нейчев, И. Урумов и др. Най-ценната колекция е “Типусната“, включваща над 400 типови образци - индивиди, на основата на които отделни видове или подвидове са описани за първи път за науката. Дигитален каталог на типовите образци е публикуван на следния адрес: https://www.nmnhs.com/e-natura/types-bulgaria/type_list_institution_bg-SOM-p-1.html. В хербариума се съхраняват и материалите, на основата на които е подготвено многотомното капитално издание „Флора на Република България“, от което до момента са издадени 11 тома. Ежегодно колекцията се обогатява с постъпването на нови 1000-1500 образеца в резултат от провежданите текущи ботанически изследвания.

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Националният природонаучен музей са основните научни институции у нас, които поддържат колекции от образци на биоразнообразието с високо научно и образователно значение. Тези колекции водят началото си от основаването на Княжеският естествено-исторически музей през 1889 г. Двете звена на БАН са водещите научни центрове в България, които провеждат изследвания, базирани на научни колекции, а също и предоставят на държавата и обществото експертиза в областта на биоразнообразието.